Det är viktigt innan man påbörjar sitt husbygge att man bekantar sig med olika lagar och regler som måste följas. Det kan även vara bra att ta reda på vilken typ av entreprenadform som man ska använda sig av beroende på vad det är för typ av hus man ska bygga. Här nedan kan man läsa mer om de olika alternativen som man har.

Lagar och regler

De tre största lagarna som varje bygge måste följa är:

  • Plan och bygglagen (PBL) – Den största lagen inom bygg. Denna innefattar en rad olika bestämmelser som påverkar planläggningen av mark och vatten. PBL innehåller dessutom flera olika regler som påverkar byggsamråd, kontrollplan, bygglov och det tekniska utförandet av bygget.
  • Boverkets byggregler (BBR) – Boverkets regler innefattar bland annat brandskydd, hygien, energihushållning, miljö, isolering, bärförmåga och bullerskydd. Denna lag är inte huggen i sten utan används som en riktlinje för att förbättra kvalitén på arbetet.
  • Allmän material- och arbetsbeskrivning (AMA) – Detta är mer en dokumentation än en regel, men om man väljer att skriva ett AMA-dokument då måste det följas. Anledningen till att AMA tillämpas är för att underlätta arbetet för själva utförandet beskrivs i dokumentet.

Olika Entreprenadformer

Det finns flera olika entreprenadformer men de tre mest vanliga är:

  • Totalentreprenad – Denna metod är den enklaste och vanligaste varianten vid mindre byggprojekt. Den går ut på att man lämnar över hela ansvaret till en entreprenör vilket i detta fall blir byggföretaget som man valt att anlitat.
  • Generalentreprenad – Innebär att man själv har ansvaret över konstruktionen i bygget. Det är vanligt att man tar hjälp av konsulter för att sammanställa fullständiga förfrågningsunderlag som innefattar administrativa föreskrifter, teknisk beskrivning och ritningar av byggprojektet.
  • Delad entreprenad – Innebär helt enkelt att alla involverade har ett eget avtal som de ska uppfölja och du själv är den som ansvarar för att personal med rätt kompetens ska vara på rätt ställe och utföra sitt arbete.